საჯარო გამოქვეყნება

მიწის სისტემური რეგისტრაციის ფარგლებში, ლაგოდეხის, სენაკის, ხაშურისმუნიციპალიტეტებისადმინისტრაციულერთეულებშიჩატარებულისაკადასტროსამუშაოებისმონაცემებისაჯაროდგამოქვეყნდა.

25 მაისიდან 25ივნისისჩათვლითლაგოდეხის, სენაკისა დახაშურის მუნიციპალიტეტებშიშემავალადმინისტრაციულიერთეულებისადგილობრივმაცხოვრებლებსადა დაინტერესებულპირებს, შესაძლებლობააქვთ აგეგმვითისამუშაოებისშედეგებს, სარეგისტრაციოდოკუმენტაციას, გადაწყვეტილებებსაზომილნაკვეთებზეუფლებათარეგისტრაციისშესახებდა საკადასტრორუკებსსაჯაროდგაეცნონ.

მონაცემებისგაცნობაშესაძლებელიასაჯარორეესტრისეროვნულისააგენტოსოფიციალურვებგვერდზე

www.napr.gov.ge , www.slr.napr.gov.ge

ლაგოდეხისმუნიციპალიტეტისოფიციალურვებგვერდზე

https://www.lagodekhi.gov.ge/

  • ხაშურისმუნიციპალიტეტისოფიციალურვებგვერდზე

https://khashuri.gov.ge/

სენაკისმუნიციპალიტეტისოფიციალურვებგვერდზე

https://senaki.gov.ge/

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში,

ადმინისტრაციული ერთეულების: ჭიაურის, ცოდნისკარის, ბაისუბნის, ლელიანისა დააფენის

ადმინისტრაციულ შენობებში. ასევე, იუსტიციის სახლებში.

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში,

ქალაქ სენაკში, მენჯის,

ნოქალაქევის, ლეძაძამის, უშაფათის, ეკის, ახალსოფლის, გეჯეთისა დაზემო ჭალადიდის

ადმინისტრაციულ შენობებში. ასევე, იუსტიციის სახლებში.

ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში

ხაშურის მუნიციპალიტეტისხცისისა და წრომის ადმინისტრაციულ შენობებში. ასევე, იუსტიციის სახლებში

  • იმ შემთხვევაში, თუკი არ ეთანხმებით საკადასტრო აღწერის (მიწის აზომვის) შედეგებს, გთხოვთ, 25 მაისიდან 25 ივნისიდან 16:00 საათის ჩათვლით, მოგვმართოთ განცხადებით.

აღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ, შედეგები თქვენ მიერ მოწონებულად ჩაითვლება.

  • დამატებითი კითხვის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე: +(995 32) 2 405 405.

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, „მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის მე-2 და მე-4 პუნქტების შესაბამისად, იუსტიციის მინისტრის 2021 წლის 31 დეკემბრის №798 ბრძანებით განსაზღვრულ 59 მუნიციპალიტეტში სისტემური რეგისტრაციის პროექტს ახორციელებს.