კონტრაქტის მინიჭება

კონტრაქტის მინიჭების შეტყობინება

მსესხებელი: საქართველო

განმახორციელებელი უწყება: სსიპ საქართველოს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

საქართველო, თბილისი, 0105, გორგასლის ქ. #22

პროექტის სახელწოდება: ირიგაციის და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტის დამატებითი დაფინანსება

მიწის ბაზრის განვითარების კომპონენტი

პროექტის ნომერი: P171796

კონტრაქტის სახელწოდება: კომპიუტერების და საოფისე მოწყობილობების მიწოდება

კონტრაქტის ნომერი: LMDC/G/RFB/13

შერჩევის მეთოდი: საქონლის შესყიდვა

საქონლის მიწოდების თარიღი: 2023 წლის 30 სექტემბრამდე

შეფასების ვალუტა: ლარი (ქართული ლარი)

ტენდერის მონაწილეები, რომლებმაც წარმოადგინეს სატენდერო განაცხადი

  1. შპს ალტა (საქართველო)
  2. შპს ენ ჯი ეს ჯგუფი (საქართველო)
  3. შპს ულტრა (საქართველო)

ტენდერის გამარჯვებული:

სახელწოდება: შპს ალტა

მისამართი: საქართველო, თბილისი, 0159, ა. ბელიაშვილის ქ. 104

ფასი:

ელექტრონული შესყიდვების სისტემაში მითითებული ფასი: 1,497,817.00 ლარი

სატენდერო განაცხადის წერილში მითითებული ფასი: 1,497,817.00 ლარი

ტენდერის შეფასებული ფასი: 1,497,817.00 ლარი

კონტრაქტის ღირებულება: 1,497,817.00 ლარი

სატენდერო წინადადებაზე უარი ეთქვათ:

სახელწოდება: შპს ენ ჯი ეს ჯგუფი

წინადადების ფასი ტენდერის გახსნისას: ელექტრონული შესყიდვების სისტემაში მითითებული ფასი: GEL 1,585,808.00

უარის მიზეზი:პრეტენდენტმა წარმოადგინა არასრულყოფილი სატენდერო წინადადება, რომელიც არ მოიცავდა სატენდერო წინადადების წერილს, გარანტიის განცხადებას, ინფორმაციას გამოცდილებისა და ფინანსური შესაძლებლობების შესახებ და ინფორმაცია სხვა საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესახებ. ამდენად, წინადადება ჩაითვალა არსებითად შეუსაბამოდ.

სახელწოდება: შპს ულტრა

წინადადების ფასი ტენდერის გახსნისას: ელექტრონული შესყიდვების სისტემაში მითითებული ფასი: 1,939,390.08 ლარი

უარის მიზეზი:მონაწილემ არ მიუთითა სატენდერო წინადადების ფასი ელექტრონული შესყიდვების სისტემის სპეციალურ ველში, როგორც ეს წინასწარ განსაზღვრული იყო სპეციალური წესით. ამრიგად, ITB 22.1 პუნქტის მიხედვით, წინადადებაზე უარი ეთქვა.